Vereniging

De vereniging mag niet als doel hebben het maken van winst ter verdeling onder de leden. De vereniging kan mondeling of onderhands worden opgericht (de informele vereniging) danwel via de notaris (een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid). Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de vereniging en wordt gecontroleerd door de algemene vergadering.

 

De informele vereniging

De informele vereniging kan geen onroerende zaken verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn en bovendien zijn de bestuurders naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

 

Vereniging via de notaris

Na oprichting van de vereniging via de notaris zorgt de notaris voor inschrijving van de vereniging in het handelsregister. In dit geval zijn bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zolang sprake is van behoorlijk bestuur.

 

Statuten

De wet geeft een aantal minimumvereisten waaraan de statuten van een vereniging moeten voldoen, zoals naam, plaats van vestiging, doel en wijze van benoemen en ontslaan van de bestuursleden.

 

Een vereniging oprichten:

Je regelt het bij de notaris!